BRAMSNÆS
HUNDEEJER FORENING

Regler og Praktiske oplysninger for medlemmer i BHF kan hentes her:

http://www.bhfnyt.dk/download-dokument.asp?Id=12083&Bruger=8418

Vedtægter Februar 2018

 

Vedtægter for Bramsnæs Hundeejer Forening


 

§ 1 Navn

 

Foreningens navn er Bramsnæs Hundeejer Forening. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune.       Foreningens adresse er formandens adresse.

 

§ 2 Formål

 

Foreningens formål er:

At virke for hundens indpasning i samfundets familieliv.

At arbejde for, at hunden får bedst mulig livskvalitet i forhold til dens naturlige evner og behov, dette uanset om den er raceren eller ej.

At yde kvalificeret vejledning til hundeejere i alle spørgsmål, både før og efter køb af hund.

 

§ 3 Virke

 

Foreningen afholder aktiviteter for familiehunde i alle aldre, for eksempel lydighedskurser, agility og socialisering.

 

§ 4 Indmeldelse, kontingent, medlemskab og stemmeret

 

4.1 Indmeldelse

Indmeldelse i klubben kan ske ved henvendelse til bestyrelsen. Ved indmeldelse i klubben gælder medlemskabet fra den 1. i samme måned som indmeldelsen. Ved indmeldelse efter 30. juli betales halvt kontingent.

 

4.2 Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent. Kontingentet betales forud for et år ad gangen (12 måneder frem) og opkræves i måneden for træningsårets opstart. Kontingentet skal være betalt for at give stemmeret til generalforsamlinger. Hvis flere på samme adresse ønsker medlemskab kan der tegnes husstandsmedlemskab.

Bestyrelsesmedlemmer, instruktører, æresmedlemmer og andre frivillige er kontingentfrie. Bestyrelsen beslutter om en person kan godkendes som kontingentfri og en sådan person registreres i foreningsservice hos DGI.

 

4.3 Medlemskab

Generalforsamlingen beslutter hvilke rettigheder et medlemskab giver adgang til.

Bestyrelsesmedlemmer samt instruktører, pladsmænd og andre frivillige, som er medlemmer, kan årligt gratis deltage på 2 hold af eget valg. Efterfølgende hold koster 50% af prisen.

Udmeldte og ekskluderede medlemmer har ikke krav på foreningens midler.

 

§4.4 Stemmeret

Alle medlemmer har én stemme hver ved generalforsamlinger. Hustandsmedlemskaber har to stemmer uanset antallet af personer i husstanden.

 

§ 5 Ordinær generalforsamling

 

5.1. Indkaldelse og adgangsbetingelser:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i slutningen af november/begyndelsen af december og indkaldes med 14 dages varsel. Adgang har kun medlemmer, der har betalt kontingent. Kun generalforsamlingen kan vedtage, ændre eller ophæve foreningens vedtægter.

 

5.2. Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetæller og referent.

3. Formandens beretning til godkendelse.

4. Regnskab til godkendelse.

5. Budget til godkendelse.

6. Indkomne forslag, herunder godkendelse af næste års kontingenter.

7. Valg af formand og ét bestyrelsesmedlem i ulige år, samt valg af kasserer og to bestyrelsesmedlemmer i lige år.

   Valg af 2 suppleanter

   Valg af 2 revisorer

8. Eventuelt.

5.3. Afstemning:

Alle valg, godkendelser og forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlemskab giver én stemme, mens husstandsmedlemskaber giver to stemmer. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, hvis dette ønskes af de fremmødte eller bestyrelsen.

 

Medlemmer kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved behørig fuldmagt. Ingen kan repræsentere mere end et medlem udenfor egen adresse.

Alle valg, godkendelser og forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlemskab har 1 stemme, familiemedlemskab har 2 stemmer. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, hvis dette ønskes af de fremmødte eller bestyrelsen.

Medlemmer kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved behørig fuldmagt. Ingen kan repræsentere mere end et medlem udenfor egen adresse.
 

5.4. Regnskabsår:

Foreningens regnskabsår er fra 1. november til 31.oktober. Det reviderede regnskab og indeværende års budget skal udføres i let overskuelig form og forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

 

5.5. Forslag:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse. På den ordinære generalforsamling kan kun træffes afgørelse vedrørende emner, der er optaget i dagsordenen.

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når 20 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsender begæring herom til formanden med skriftlig redegørelse for de sager, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter at begæringen er modtaget, dog med mindre varsel, hvis sagens beskaffenhed fordrer det.

En ekstraordinær generalforsamling skal varsles med mindst 8 dage.

§ 7 Tegningsret

 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 8 Vedtægtsændring

 

Vedtægtsændring kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer for. Herudover kan bestyrelsen søge endelig afgørelse af ethvert spørgsmål ved skriftlig urafstemning, hvor der fremsendes to stemmesedler til hvert gyldigt medlemskab med angivelse af, hvad der stemmes om og hvornår stemmesedlerne skal være returneret til bestyrelsen. Alle spørgsmål afgøres ved at 2/3 af indkomne stemmesedler stemmer for.

 

§ 9 Bestyrelsen

 

9.1. Konstituering:

Bestyrelsen vælger næstformand for 1 år ad gangen. Bestyrelsen er ulønnet. Dog kan den af foreningens midler få dækket udgifter til rejser og repræsentation i foreningens interesse. Bestyrelsen leder foreningens arbejde indadtil og udadtil.

 

9.2. Sammensætning og valg:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer der alle vælges på generalforsamlingen. 3 vælges i lige år og 2 vælges i ulige år. Herudover vælges 2 suppleanter samt 2 revisorer for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted for alles vedkommende.

 

9.3. Bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt eller når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer samt formanden eller næstformanden er til stede. Formanden leder bestyrelsesmøder og har, i tilfælde af stemmelighed, den afgørende stemme.

 

Regnskabet og budgettet skal gennemgås ved et bestyrelsesmøde inden generalforsamlinger. Ligeledes gennemgås disse når uventede poster dukker op eller et af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.

 

Bestyrelsen kan optage lån eller kreditter mod at udstede garanti i BHF’s aktiver. Forslag om lån eller kreditter skal vedtages enstemmigt i bestyrelsen.

 

§ 10 Bestyrelsens arbejdsområder

 

10.1. Ansvar og udvalg:

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift af foreningen og kan gennem forskellige udvalg uddelegere ansvar for specielle opgaver. Bestyrelsen beslutter, om der skal være et bestyrelsesmedlem i alle udvalg.

 

10.2. Reglement:

Bestyrelsen udfærdiger regler for benyttelse af træningsplads, redskaber og klubhus.

 

10.3. Hundens sikkerhed:

Bestyrelsen bør sammen med foreningens instruktører sikre, at hundens sundheds- og vaccinations- og forsikringsforhold er i orden og om fornødent iværksætte passende forholdsregler, herunder evt. hjemsendelse fra træningspladsen.

 

10.4. Instruktører:

Bestyrelsen bør tilstræbe, at foreningens instruktører får så alsidig en uddannelse, at medlemmerne sikres en undervisning af træningsprogrammer, der såvel i teori som praksis lever op til forenings formålsparagraf. Instruktører skal som hovedregel være medlem af foreningen og arbejde ulønnet.

 

10.5. Træningsprogrammer og gebyrer:

Bestyrelsen bør tilsikre, at instruktører udarbejder træningsprogrammer og eventuelt prøvekrav til alle hold, hvortil medlemmerne tilbydes træning. Ligeledes bør det tilstræbes, at ny viden om hunde og hundetræning afspejles i foreningens træningsprogrammer.

 

Hvis eksterne instruktører modtager vederlag for træningsarbejde, kan træningsgebyr opkræves. Ved aflæggelse af prøver kan der betales et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen.

 

10.6. Advarsel, bortvisning og eksklusion:

Såfremt bestyrelsen skønner, at et medlems opførelse er utilladeligt, kan vedkommende tildeles en advarsel. I tilfælde af gentagelse kan bestyrelsen bortvise medlemmet. På førstkommende ordinære generalforsamling kan det besluttes at eksludere medlemmet, der har ret til at udtale sig overfor generalforsamlingen, forinden afgørelsen træffes. Går afgørelsen medlemmet imod, tilbagebetales medlemskontingentet.

 

10.7. Æresmedlemmer:

Bestyrelsen kan, på den ordinære generalforsamling, foreslå, at en person tilkendes æresmedlemskab – afstemning jf §5, stk.3.

 

§ 11 Opløsning

 

Foreningens opløsning kan vedtages ved skriftlig afstemning og kun med 2/3 majoritet af afgivne stemmer. Dog skal mindst ¾ af foreningens medlemmer have afgivet deres stemme. Dersom dette ikke er tilfældet, foretages 14 dage senere en ny skriftlig urafstemning, hvor evt. opløsning sker ved simpelt flertal, uanset antallet af medlemmer.

 

§ 12 Begunstigelse

 

Skulle foreningen blive opløst, tilfalder ejendele og kapital en anerkendt forening til dyrenes vel.


 

Bramsnæs Hundeejer Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling den 10. februar 1973. 

Disse vedtægter er blevet revideret efter vedtagelse af ændringer på den ekstraordinære generalforsamling 08-02-2018.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk